Dämogradie

Vun Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dämogradie issä Regierungsfóm, inde Schul länd mär - immee brav uf daitsch - es dääd haiße: "Alle Macht geht vom Volk aus", awwee des is graui Theorie - mia Pälza wisse gonz genau, doß dó in de prakdisch Ausfiehrung voa däm "aus" nuchä dick fädd Komma fehld. Un unsän Schraibwais is aach rischdischa, wail daßse bessa uff dän dämonische Aspegd hiewaise duud.

Gschichd[Schaffe | Om Gwelltegschd schaffe]

Grieche[Schaffe | Om Gwelltegschd schaffe]

Där Begriff duud aischndlisch ausm alde Grieschelond schdamme un is aus δῆμος (Demos) „Volk“, un κράτος (Kratos) „Herrschaft“ zammegsäzd, hääßd also Härrschafd vum Volk. Volk, des sin domols die Männä mid Bürscharäschd vun ännärä Schdadt, ännärä "Polis" (πόλις) gewäßd. Mär hodomols schun gmäänd, wann all kennde endschaide, donn gäbs kää Fehlendschaidunge mea. Wie rischdisch die Annahm waa, des hod mär donn baim Dodesurdail gesche Sokrates gsien... - Alexander dä Gruuße hod dän Schmarrn donn glai abgschafd.

Reema[Schaffe | Om Gwelltegschd schaffe]

Die Reema hen die Dämogradie oigfiad, nóhdäm doßse die edruskische Keenisch gschaßt hän. Des waa awwee schun kä diräkdi Dämogradie mea, sunnärn när nuch ä räpräsendadivi: mär hod än Senad gebild un zwää Konsuln bschdimmd - alles när Arischdograde - und zum Ausglaisch zwää Volkstribune gewähld, die wu des Volk zu vatrede ghad hän un dodezu iwwa'all ä Vetoräschd ghad hän. Fär Nodfäll gabs donn die Csc, Consul sine Collega, die wu als Dikdadore schnell un ohne Widaschprüch entschaide konnde.

Inde Kaisazaid war Rom ä Republik unes römisch Raisch ä monarchisch Kaisaraisch.

Germane[Schaffe | Om Gwelltegschd schaffe]

Die Germane hen damols die viellaischd dämogradischde Regierungsfóm ghäd: än Keenisch/Haipdling fär im Friede un än annärn fär im Griesch, baide abhängisch vum Thing, dä Volksvasammlung, die wu bschlosse hod, wu dä Wesch long gehd. Die Sippechefs hän de Óófira aach absädze un än naie oisädze gäkennd, awwee aach dea hod ärsch nuch die Bschdädschung vum Thing gebraachd.

Inder[Schaffe | Om Gwelltegschd schaffe]

Die genialschde Leesung hän die Inder ghäd: dä Maharadscha waa zwar än absolude Härrschär, waa awwee on soi aischn Gsädz gebunne. Die Gsädze hoddä zwar alläns mache gekännd, awwee fär doßse räschdskräfdisch geworn sin, hän ned mea als wie finf Därfschär "nää" saache gedärfd. So hods Volk dorsch nix als wie dorsch soi Veto regiad.

Parlamendarismus[Schaffe | Om Gwelltegschd schaffe]

Mim Houes of Commons hän die Englänna es erschde Volksparlamend gschaffe, des awwee nuch wenisch Räschde ghad hod. Bessa isses ärschd dorsch die Bill of Rights vun 1689 geworn.

In Daitschlond waas easchde Parlamänd däs inde Paulskärsch in Fronkfód. Däs hod awwee kään gruße Ärfolsch ghad. Dä Kampf um Fraihaid, Dämogradie, Borjaräschde un nadzionale Oihaid in Daitschlond is äng vabunne midm Hambacha Feschd.

Die nägschde Versuche waan die Weimarer Republik un donn die BRD undie DDR. Die DDR is gschaidad ande Iwwämachd vunde SED un dea ihrm Mongl an innapadailische Dämogradie un ihrne Moskauheerischkaid, die BRD schaidärd als noch an iam Lobbyismus un ihrne Korrupzion, mär hän aischndlisch ä Pardaiedikdadur unneräni Oligarschie vunde Induschdrie, die im GG voagsehne Meeschlischkaid vun u'abhängsche Abgeordnede fungzioniad ned, die theoredisch fraii Endschaidung vunde Abgeordnäde is pragdisch äm - theoredisch ned vorhannäne - Pardaiezwang gewische.

Oiropa[Schaffe | Om Gwelltegschd schaffe]

Oiropa is in soim gonze Konzepd undämogradisch, maßgäblisch sin nuch immä die Kommission un die Kommissare, ärsch gonz longsam griehds Parlamänd mea Machd, awwees fehld nuch immä am Óógaschmóó vun de Bürscha.

sunschdischi Forme, Óósädz, Vasuche;
Porblemadig un Kridig
[Schaffe | Om Gwelltegschd schaffe]

Wäklisch fungzioniad hän bishea när kläni Gruppe wie in Israel die Kibuzzim, bai uns die Kommune (mansche) un aach sunschd alles ohne augepräde Machdschdrugdure: un genau des zaischd aach schun die Gsamdproblemadig: nämme mär näremol als Leabaischbiel dodefär wie daßes ned laafe soll die daitsch Wikipedia: des ärschde Machdinschdrumend waan die fehlende Quälle: anschdadd zu saache: Dä Buu hod kää Meeschlischkaid, die Quälle zu finne, ea hod awwee guud un rischdisch gschriwwe, alla, do dunmärm hälfe und suchenm di eraus, schdattdäm hod mär glöschd. Don hen sisch als mea Sailschafde gebill, wu zamme uf äänzlni lusgonge sin, Ardiggl zärschdead hen un su unliebsame Audore erausgeegld hen. Midde zunehmnd reschdrigdive "Relewanzgriderie" hen die don nuch ä schdärgeres Machdinschdrumänd inde Hend ghed un midde Fachidiode un ihrne Arroganz isses inzwische uumeeschlisch worn, innärrm Fachgebied irschndäbbes zu schraiwe, wammär kää Kondakde mea hod, aach wanns "relewand" und ggud gschriwwe un guud beleeschd is, wann awwee de audor äänm vunnäre Sailschafd äämol uff die Fieß gedabbd is.

Drozdäm is die Wikipedia nuch imma ää vunde dämogradischde Oirischdunge, wu mär hän - un ihrne Probleme sin im Prinzip die allersälwe wie in jedm Dämogradievasuch.

Dämogradie hääßd Willnsbildung vun unne nóó owwe - bai uns is's umgekead: die Medie gherä dä Konzärne un grieje vun dänne voagäwwe, wus long gehd. Wea sisch ned dodenóch rischd, wäd gfaiad, rausg'eeschld orra onärschdär kaldgschdälld. Die Medie mache die Mainung: Fehlinformazion - hia eja seldn - un Desinformazion, vorallm dorsch Vaschwaische, Ainsaidischkaid, falsche Prioridäde, all des schaffd falsche Oidrigg, dazu Ablenkung dorsch Sensadzione, dorch Hexejagde wie derzaid uff "Kinnaschänna" un "Sexmonschda", dorsch Iwwabetonung vun Newesäschlischkaide wie Schbord, "Laifschdail" (Óólaidung zum Massemänsch, obwohl änjeda soi Lewä selbad gschdalde solld!) un onnan Schmonzes, all des lengd vum wägglisch Wischdige ab un hinnad die Borja am Nóódänge un lóßdse ija Mainung nom Wille unde Voagab vunde Konzäne bilde. Un die dunn unnadesse aach glai schun fäddische Gesädzendwirf on die Minischderie geje.

Außadäm gild inde BRD die Reschl, doß die Pardaie fär jedi Maak on Schbände zwää Maak vum Schdaad grieje: óógäblich fär doßse uuabhängisch blaiwe is des nóó de ärschde gruuße Pardaischbändeaffäre su gereschld worn - dadsäschlisch awwee is's närä Endlaschdung vunde Induschdrie: dänne ian ääne Oiro griehd su uff Koschde vum Schdaiazahla än Wead vun drai Oiro. Dóódemid is inde BRD die Polidig gekaafd!

Dodeezu kimmd des Problem midde "Fraie Wahle": inde DDR - su hääßds - häds die ned gäwwe. Warum aischndlisch? Än jeda hod frai wähle kenne, oba die SED orr ää vunde "Blockflede" hawwe wold - mia misse ääne vunde edabliade die Schdimm gäwwe orrär in Kauf nämme, dosse valoan is. Un wammär haid die "BorjaPardai fär Demogradie un geje Konzärne (BPfDgK)" grinne un wäklich ins Parlamend kumme und nóóä paa Legischladurpäriode sogaa on die Regierung, donn is die bis dohie aach schun gekaafd un korrumbiad...

Wäklisch Fraije Wahle kennds ärschd gäwwe, wann mä mea pardailuse im Bundsdaach hädde als wie pardaigebunnene un wan die aach nuch wäklich uuabhängisch wärn un mär se jedes mol selba frai uffschdälle kännde - ned när theoredisch, sunnärn aach prakdisch!

Obs des awwä wead wäa, des is nuch ä onnan Frooch.

Fär Leseradde[Schaffe | Om Gwelltegschd schaffe]

Grundlaache[Schaffe | Om Gwelltegschd schaffe]

 • Beck, Wenskus, Sveaas Andersen, Schledermann, Stefánsson, Dahlbäck: Thing. In: Reallexikon der germanischen Altertumskunde Bd. 5, (2. Aufl.) Berlin, New York 1984 S. 443-465
 • Aschehougs norges historie. Oslo 1995 Bd. 2 S. 97 f.
 • Anette Lenzing: Gerichtslinden und Thingplätze in Deutschland. Königstein i. Ts. 2005, ISBN 3-7845-4520-3.
 • Jochen Bleicken: Die athenische Demokratie. 4. Aufl. Paderborn 1995. (Standardwerk zur athenischen Demokratie.)
 • Luciano Canfora: Eine kurze Geschichte der Demokratie: Von Athen bis zur Europäischen Union. Köln 2006, ISBN 3-89438-350-X. (Umstrittene Überblicksdarstellung.)
 • Werner Conze, Reinhart Koselleck, Hans Maier, Christian Meier, Hans Leo Reimann: Demokratie. In: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Hrsg. von Otto Brunner/Werner Conze/Reinhart Koselleck, Bd. 1, Stuttgart 1972, S. 821–899. (Grundlegende Erläuterung des Demokratiebegriffs von der Antike bis in die Moderne, einschließlich Literaturangaben.)
 • Robert Alan Dahl: On Democracy, Yale University Press, New Haven, London, 2000, ISBN=0-300-08455-2
 • Alan Dahl: Politische Gleichheit. Ein Ideal?, Hamburger Edition, Hamburg, 2006, ISBN=978-3-936096-72-9, Originaltitel: On political equality, Übersetzer: Barbara Steckhan, Thomas Wollermann, Gabriele Gockel; Inhaltsverzeichnis
 • Konrad H. Kinzl (Hrsg.): Demokratia. Der Weg zur Demokratie bei den Griechen. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1995, ISBN 3-534-09216-3.
 • Christian Meier: Die Entstehung des Politischen bei den Griechen. Frankfurt a.M. 1980. (Grundlegende Darstellung zur Entwicklung der politischen Ideen im 6. und 5. Jahrhundert v. Chr.)
 • Karl Mittermaier, Meinhard Mair: Demokratie – Die Geschichte einer politischen Idee von Platon bis heute. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1995, ISBN 3-534-80181-4.
 • Hans Vorländer: Demokratie. Beck Wissen, München 2003. (Knappe Einführung in die Thematik.)

Naies un Kridischares[Schaffe | Om Gwelltegschd schaffe]

 • Wolfgang Abendroth: Zum Begriff des demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. In: Ders.: Antagonistische Gesellschaft und politische Demokratie. Neuwied 1967, S. 109-138.
 • Jörg Bergstedt: Demokratie. Die Herrschaft des Volkes. Eine Abrechnung. SeitenHieb Verlag, Reiskirchen 2006, ISBN 978-3-86747-004-9.
 • Alex Demirovic: Demokratie in der Wirtschaft. Münster 2007.
 • Alex Demirovic: Demokratie und Herrschaft. Aspekte kritischer Gesellschaftstheorie. Münster 1997.
 • Johannes Heinrichs: Revolution der Demokratie. Eine Realutopie für die schweigende Mehrheit. Maas, Berlin 2003, ISBN 3-929010-92-5.
 • Philipp Jurschitz: Demokratie Dynamisch. Demokratische Strukturen in Wirtschaft und Gemeinde. Braumüller Verlag, Wien 2008, ISBN 978-3-7003-1647-3.
 • Robert D. Putnam, Robert Leonardi, Raffaella Nanetti: Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press, Princeton 1994, ISBN 0-691-03738-8.
 • Susanne Spindler, Iris Tonks (Hg.): AusnahmeZustände. Krise und Zukunft der Demokratie. Münster/Duisburg 2007, ISBN 978-3-89771-744-2.

Links[Schaffe | Om Gwelltegschd schaffe]