Aiabescha

Vun Wikipedia
Än vasilbade Aiabescha aus de 1920a odda -30a Johre.
Georg Flegel: Stilllewe mid Nelge, Ausschnidd, um 1630

Än Aiabescha is än Deel vum erwaiderde Dischgscherr. Er hot die Uffgab, doss des gekochde Ai net devunrolle dut, wann mer des diregd aus sainre Schal essen will. Haidzudaach is de Aiabescha än alldääschlische Bschdanddeel vumme Frieschdiggsgscherr, is awwer fer longi Zaid än Luxusgescheschdand unn än Ausdrugg vun g'howene Dischsidde gewesse.

Gschischd[Schaffe | Om Gwelltegschd schaffe]

Schun in de Reemazaid is die Egsischdenz vun Aiabeschre nochgwiese. Ä Mosaig vun Andiochia ausm Johr 40 v. Chr. dut ä Mahlzaid mit Aire zaige, die in Aiabeschre schdegge. In Pompeji henn se bai de Ausgrawunge än silwerne Aiabescha mid dodezu bassende Aialeffl gfunne.

Zwischezaidlisch sinn die Aiabescha offebar in Vergessehaid grade, awwer im 16. Johrhunnad kame se in de Kraise vun de Adlische Laid wida in Mod. Uff änre Zaischnung vun dere Zaid werd än Aiabescha aus Idalje mid de Bezaischnung „per ova“ (fers Ai) erglärd. Ä ähnlischi Abbildung duts aa in Daitschlond gewwe. In denne Aiabescha wurd des Ai sengreschd, mit de Schbitz noch owwe, noigschdeggd. Des war awwa net iwwerall so.

Uff äm Bild vum Georg Flegel ausm 17. Johrhunnad is ä Medallschälsche mid Fies draa zu sehe, in dem des Ai quer liege dut. Driwwa sied mer än Schdraife Brot, den se offebar an de Schdell vumme Leffl zum Ausdunge vum Ai gnomme hot.

1727 hot de Ludwig XV. vun Frongraisch sai Goldgscherr um uffwennisch gferdischde Aiabescha ergänze. So werdvolle, vun Goldschmiede gferdischde Aiabescha ware aa als Gschenge ieblisch.

Said de Erfinnung vum Porzellan wurde die Aiabescha aa aus dem Madrial hergschdelld. Die Manufagdure vun Maisse, Frongedahl unn Hegschd henn said de Mitt vum 18. Johrhunnad welsche hergschdelld, die se domols als „Mundzaig“ bezaichnnd hawwe.

Said des Porzellan induschdriell hergschdelld werd, sinn die Aiabescha än selbschdvaschdändlische Bschdanddeel vumme Serwis unn werre in Form unn Dekor an die Gscherrraie agebassd.

Dodenewe hot sisch awwer aaa de Aiabescha als än uffwännische Daflschmugg in Form vun individuell unn fandasievoll gschdaldede Modelle erhalde, die aus alle meeglische Madrialje. Desdewegge sinn die Aiabescha haidzudaach beliebde Objegde fer Sammla.