Text:Es soall sich doach Kaaner meat dr Läibe oabgeawe

Vun Wikipedia

Es soall sich doach Kaaner meat dr Läibe oabgeawe[Om Gwelltegschd schaffe]

Volgslied aus Hesse-Nassau; Text un Mussig: vun ubekannt

Middelhessisch


\relative c' { \key e \major \time 3/4 \partial 4 \repeat volta 2 { b e e fis gis gis b8 a gis4 gis fis e e } b' e e dis cis cis b a a gis fis2 b8 a gis4 gis fis e2 b'8 a gis4 gis fis e2 \bar "|." } 
\addlyrics {Es soall sich doach Kaa -- ner meat dr Läi -- be oab -- gea -- we, } \addlyrics {  \set associatedVoice = "melody" däi brengt joa su man -- che schii -- ne Ker -- le ims Lea -- we. Do hoat mr mai Trut -- schel die Läib oab -- ge -- saat, aich _ hun se ver -- klaat, aich _ hun se ver -- klaat. }


Es soall sich doach Kaaner meat dr Läibe oabgeawe,
däi brengt joa su manche schiine Kerle ims Leawe.
Do hoat mr mai Trutschel die Läib oabgesaat,
aich hun see verklaat.

Wäi harr aich doach immer doas Maadche su gern,
däi soallt joa aach endlich mai Fraache wern.
Do plookt se dr Daiwl unn woallt maich näit mii,
doas wor joa näit schii.

Woas hun aich dem Maadche vor Bänder gekaaft
unn hun se su manchmal im Appelwai versaaft.
Unn als mr minanner vom Maad haam sai gange,
do woallt aich säi fange.

Drim dout mr aach immer mai Herzi su wih,
dr Dokter, der soall aach baal üwer mich gih.
Aich kann näit mii spoarn, aich kann näit mii werbe,
aich muß etz baal sterwe.

Eann sain aich gestorwe, su loaßt maich begroawe,
unn loaßt mr vom Schreiner sechs Däile oabschoawe,
unn loaßts aach e bissi meat Bleach beschloage,
daß die Leut denooch frooge.

Vergeaßt aach net, eabbes uffs Groabloch se seatze,
n schnieweiße Staa met moarmerne Featze,
unn loaßt aach zwa feurige Herze druff moale,
aich wills joa bezoahle.

„Häi lair er, der Kerl, der an dr Läib eas gestoarwe,
e prächtiger Kerle, der sich vill hat erwoarwe.
He ging immer su fai um, su waiß wäi die Kraire.“
Daß loaßt nur druff schraiwe!

Quell[Om Gwelltegschd schaffe]

  • Hans Breuer (Rausgewwer): Der Zupfgeigenhansl. Heinrich Hohmann, Dammstadt 1909


Zerick zum rheifränggische Wikisource