Vorgschischd

Vun Wikipedia
Vorgschischd
(Schema fer Middel- un Weschdeiroba)
Holozän (➚ Frihgschischd)
Aisezaid
Bråsezaid
  Jungschdääzaid  
Middelschdääzaid
Pleischdozän     Jungpaläolidikum  
    Middelpaläolidikum
    Aldpaläolidikum
  Aldschdääzaid
Schdääzaid

Die Vorgschischd odder Urgschischd (aa Prähischdorje) is än Deelgebied vun de Gschichd unn de Aaischologie (in Eiroba Ur- un Frihgschischd). Die Vorgschischd bezaischnd die äldschd Zaid vun de Menschhaidsgschischd. Aafange dut se middem Uffdrede vun de erschde Schdääwergzeisch, des war u'gfär vor 2,5 Milljone Johr. Die Vorgschischd erschdreggd sisch iwwer die ganz Schdääzaid, die Broosezait unn die frieh Aisezaid bis zum erschde Ufftrede vun schriftlische Iwwerlieferunge, was in de ainzelne Reschjone vun de Weld zu reschd unnerschiedlische Zaide gwesd is.

Ab dem Ufftrede vun de Schrifd dut die Gschischdswisseschafd donn vun de Friegschischd schbresche.

Die Erforschung vun de Vorgschischd ist Uffgab vun de Aaischologie unn ihre Hilfswissenschafde.